Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
Генеральний директор       Лешега Я.Я.
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
М.П. 27.04.2017
(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2016 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
Приватне акцiонерне товариство "Воютицький цегельний завод"
2. Організаційно-правова форма
Приватне акціонерне товариство
3. Код за ЄДРПОУ
20804083
4. Місцезнаходження
Львівська , Самбiрський, 81454, с. Воютичi, Шкiльна, 11
5. Міжміський код, телефон та факс
023641325 023641325
6. Електронна поштова адреса
voytuchi_chegelniy@ukr.net

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 26.04.2017
(дата)
2. Річна інформація опублікована у Бюлетень "Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку" №80   27.04.2017
(номер та найменування офіційного друкованого видання)   (дата)
3. Річна інформація розміщена на власній сторінці vcz.emiti.net в мережі Інтернет 27.04.2017
  (адреса сторінки)   (дата)

Зміст

1. Основні відомості про емітента X
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності X
3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря
5. Інформація про рейтингове агентство
6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)
7. Інформація про посадових осіб емітента:
1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента X
2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента X
8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента X
9. Інформація про загальні збори акціонерів X
10. Інформація про дивіденди
11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент
12. Відомості про цінні папери емітента:
1) інформація про випуски акцій емітента X
2) інформація про облігації емітента
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
4) інформація про похідні цінні папери
5) інформація про викуп (продаж раніше викуплених товариством акцій) власних акцій протягом звітного періоду
13. Опис бізнесу
14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) X
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента X
3) інформація про зобов'язання емітента X
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
5) інформація про собівартість реалізованої продукції
6) інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів
7) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів
8) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість
15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів
16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду
17. Інформація про стан корпоративного управління X
18. Інформація про випуски іпотечних облігацій
19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду
3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду
5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року
20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття
21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
23. Основні відомості про ФОН
24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
27. Правила ФОН
28. Відомості про аудиторський висновок (звіт) X
29. Текст аудиторського висновку (звіту) X
30. Річна фінансова звітність X
31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності)
32. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб’єктом забезпечення окремо)
33. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)
34. Примітки
Товариство не володiє жодними лiцензiями. Товариство не приймає участi в створеннi iнших юридичних осiб. Посада корпоративного секретаря не передбачена. Послугами рейтингового агентства Товариство не користується. Облiгацiї, борговi та iншi цiннi папери не випускались. Викуп власних акцiй не здiйснювався. Гарантiї третьої особи за випуском боргових цiнних паперiв не надавались. Товариство не є фiнансовою установою, що утворена у формi акцiонерного товариства. Iпотечнi активи вiдсутнi. Випуск сетифiкатiв ФОН не здiйснювався. Фактiв виникнення особливої iнформацiї не було. Рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв, про надання згоди на вчинення значних правочинiв та правочинiв, щодо яких є заiнтересованiсть, не приймались. Рiчна фiнансова звiтнiсть вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (МСФЗ) не складалась.

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування
Приватне акцiонерне товариство "Воютицький цегельний завод"
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)
серiя А01 №561434
3. Дата проведення державної реєстрації
25.02.1999
4. Територія (область)
Львівська
5. Статутний капітал (грн)
320000
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі
0
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії
0
8. Середня кількість працівників (осіб)
12
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД
41.10 Органiзацiя будiвництва будiвель
23.32 Виробництво цегли, черепицi та iнших будiвельних виробiв iз випаленої глини
- -
10. Органи управління підприємства
Не заповнюється.
11. Банки, що обслуговують емітента:
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті
АТ Райффайзен Банк Аваль
2) МФО банку
380805
3) поточний рахунок
26008485238
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті
-
5) МФО банку
-
6) поточний рахунок
-

12. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності*

Вид діяльності Номер ліцензії (дозволу) Дата видачі Державний орган, що видав Дата закінчення дії ліцензії (дозволу)
1 2 3 4 5
видобування 2048 29.11.1999 Державна служба геологiї та надр України Необмежена
Опис Планується продовжувати.
 

V. Інформація про посадових осіб емітента

6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) посада
Головний бухгалтер
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Пiкуш Марiя Михайлiвна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
КА 075837 16.02.1996 Самбiрським МРВ УМВС України у Львiвськiй областi
4) рік народження**
1966
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
32
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Самбiрське МВУЖКГ головний бухгалтер
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
19.03.2007 безстроково
9) Опис
Повноваження згiдно посадової iнструкцiї. Не займає посад на iнших пiдприємствах. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Не надала згоди на розкриття iнформацiї про винагороду.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Генеральний директор
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Лешега Ярослав Ярославович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
КА 586102 01.10.1997 Самбiрським МВ УМВС України у Львiвськiй областi
4) рік народження**
1966
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
27
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Начальник виробництва ЗАТ <Воютицький цегельний завод>
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
24.11.2015 3 роки
9) Опис
Управлiння поточною дiяльнiстю Товариства, представлення товариства без довiреностi перед третiми особами, прийом та звiльнення з роботи працiвникiв, укладання колективного договору. Вирiшення питань, що належать до компетенцiї директора. Повноваження визначаються статутом товариства. Розмiр винагороди за виконання обов'язкiв директора визначається умовами контракту. Не надав згоди на розкриття розмiру винагороди. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв вiд 24.11.2015р. призначено на 3 роки. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини вiдсутнi. Протягом останнiх п'яти рокiв - генеральний директор ПрАТ "Воютицького цегельного заводу".
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Голова Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Волошин Ольга Iванiвна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
КВ 647796 21.12.2001 Залiзничним РВ УМВС України у Львiвськiй областi
4) рік народження**
1975
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
22
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Головний бухгалтер ПП "Древнiй Град"
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
24.11.2015 3 роки
9) Опис
Скликання та проведення засiдань Наглядової ради, укладання контракту iз Директором. Участь в засiданнях Наглядової ради, вирiшення питань, що належать до компетенцiї Наглядової ради. Повноваження визначаються статутом товариства та положенням "Про Наглядову раду". Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв вiд 24.11.2015р. призначено на 3 роки.Є представником акцiонера, що володiє бiльше 10% статутного капiталу, - ПрАТ "Iрокс". Не надала згоди на розкриття розмiру винагороди.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Член Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Тильчик Вiктор Павлович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
КВ 694072 19.06.2001 Залiзничним РВ УМВС України у Львiвськiй областi
4) рік народження**
1967
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
28
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Навчання:фiзико-механiчний iнститут, заступник генеральний директора ПрАТ "Воютицького цегельного заводу", член ревiзiйної комiсiї.
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
24.11.2015 3 роки
9) Опис
Участь в засiданнях Наглядової ради, вирiшення питань, що належать до компетенцiї Наглядової ради. Повноваження визначаються статутом товариства та положенням "Про Наглядову раду". Додаткової винагороди в грошовiй чи натуральнiй формi не отримувала. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Обрано Загальними зборами акцiонерiв 24.11.2015р.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Член Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Фiгура Михайло Iванович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
КВ 455884 21.06.2000 Старосамбiрським РВ УМВС України у Львiвськiй областi
4) рік народження**
1947
5) освіта**
середня
6) стаж роботи (років)**
31
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ПрАТ <Воютицький цегельний завод>
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
24.11.2015 3 роки
9) Опис
Участь в засiданнях Наглядової ради, вирiшення питань, що належать до компетенцiї Наглядової ради. Повноваження визначаються статутом товариства та положенням "Про Наглядову раду". Додаткової винагороди в грошовiй чи натуральнiй формi не отримував. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Обрано Загальними зборами акцiонерiв 24.11.2015р. Пенсiонер.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Голова Ревiзiйної комiсiї
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Микичак Iгор Пилипович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
КВ 706104 25.06.2001 Личакiвським РВ УМВС України у Львiвськiй областi
4) рік народження**
1963
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
28
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Стоматологолiчна полiклiнiка, генеральний директор ПрАТ "IРОКС", голова ревiзiйної комiсiї ПрАТ "Воютицького цегельного заводу".
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
24.11.2015 3 роки
9) Опис
Скликає засiдання Ревiзiйної комiсiї, готує пропозицiї щодо плану перевiрок. Участь в перевiрках фiнансово-господарської дiяльностi пiдприємства, складання висновку по рiчному звiту та балансу пiдприємства. Повноваження визначаються статутом товариства та положенням "Про ревiзiйну комiсiю". Додаткової винагороди в грошовiй чи натуральнiй формi не отримував. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Обрано Загальними зборами акцiонерiв 24.11.2015р.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Член Ревiзiйної комiсiї
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Меличин Володимир Володимирович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
КВ 007027 01.12.1998 Самбiрським МВ УМВС України у Львiвськiй областi
4) рік народження**
1969
5) освіта**
середня
6) стаж роботи (років)**
24
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
формувальник ПрАТ "Самбiрського керамзитового заводу"
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
24.11.2015 3 роки
9) Опис
Участь в перевiрках фiнансово-господарської дiяльностi пiдприємства, складання висновку по рiчному звiту та балансу пiдприємства. Повноваження визначаються статутом товариства та положенням "Про ревiзiйну комiсiю". Додаткової винагороди в грошовiй чи натуральнiй формi не отримував. Обрано Загальними зборами акцiонерiв 24.11.2015р.Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Член Ревiзiйної комiсiї
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Полякевич Марiя Iванiвна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
КВ 234656 30.07.1999 Залiзничним РВ УМВС України у Львiвськiй областi
4) рік народження**
1956
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
41
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ПрАТ , головний бухгалтер ТзОВ "Галичбудмонтаж"
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
24.11.2015 3 роки
9) Опис
Участь в перевiрках фiнансово-господарської дiяльностi пiдприємства, складання висновку по рiчному звiту та балансу пiдприємства. Повноваження визначаються статутом товариства та положенням "Про ревiзiйну комiсiю". Додаткової винагороди в грошовiй чи натуральнiй формi не отримував. Обрано Загальними зборами акцiонерiв 24.11.2015р.Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Головний бухгалтер Пiкуш Марiя Михайлiвна КА 075837 16.02.1999 Самбiрським МРВ УМВС України у Львiвськiй областi 0 0 0 0 0 0
Генеральний директор Лешега Ярослав Ярославович КА 586102 01.10.1997 Самбiрським МВ УМВС України у Львiвськiй областi 320 10 320 0 0 0
Голова Наглядової ради Волошин Ольга Iванiвна КВ 647796 21.12.2001 Залiзничний РВ УМВС України у Львiвськiй областi 0 0 0 0 0 0
Член наглядової ради Тильчик Вiктор Павлович КВ 694072 19.06.2001 Залiзничним РВ УМВС України у Львiвськiй областi 60 1.875 60 0 0 0
Член наглядової ради Фiгура Михайло Iванович КВ 455884 21.06.2000 Старосамбiрським РВ УМВС України у Львiськiй областi 12 0.375 12 0 0 0
Голова ревiзiйної комiсiї Микичак Iгор Пилипович КВ 706104 25.06.2001 Личакiвським РВ УМВС України 60 1.875 60 0 0 0
Член ревiзiйної комiсiї Меличин Володимир Володимирович КВ 007027 01.12.1998 Самбiрським МВ УМВС України у Львiвськiй областi 12 0.375 12 0 0 0
Член ревiзiйної комiсiї Полякевич Марiя Iванiвна КВ 234656 30.07.1999 Залiзничним РВ УМВС України у Львiвськiй областi 0 0 0 0 0 0
Усього 464 14.5 464 0 0 0

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.

VI. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента

Найменування юридичної особи Код за ЄДРПОУ Місцезнаходження Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Від загальної кількості голосуючих акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
Приватне акцiонерне товариство "Iрокс" 23958651 79034 Україна Львівська - Львiв Професора Буйка, 17-А 2568 80.25 2568 2568 0 0 0
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи* Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт** Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Від загальної кількості голосуючих акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
Лешега Ярослав Ярославович КА 586102 01.10.1997 Самбiрським МВ УМВС України у Львiвськiй областi 320 10 320 320 0 0 0
Усього 2888 90.25 2888 2888 0 0 0

* Зазначається: "Фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, імені, по батькові.
** Заповненювати необов'язково.

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів* чергові позачергові
X
Дата проведення 22.04.2016
Кворум зборів** 96.16
Опис Загальнi збори акцiонерiв скликанi за рiшенням Наглядової ради. Питання, що виносились на голосування: 1 Обрання складу лiчильної комiсiї. 2 Обрання голови та секретаря загальних зборiв акцiонерiв, затвердження регламенту загальних зборiв. 3 Розгляд звiту Наглядової ради Товариства за 2015 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради за 2015 рiк. 4 Розгляд звiту голови правлiння Товариства за 2015 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту голови правлiння Товариства за 2015 рiк. 5 Розгляд звiту Ревiзiйної комiсiї Товариства за 2015рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Ревiзiйної комiсiї Товариства за 2015 рiк. 6 Затвердження рiчного звiту Товариства. 7 Розподiл прибутку (покриття збиткiв) Товариства за 2015рiк. 8 Визначення основних напрямкiв дiяльностi Товариства на 2016 рiк. Прийнятi рiшення: 1. Обрано лiчильну комiсiю в складi:Голова лiчильної комiсiї - Гнатишак Iванна Iванiвна. 2. Обрано Головою загальних зборiв акцiонерiв Микичака Iгора Пилиповича, секретарем загальних зборiв акцiонерiв обрати Лешегу Ярослава Ярославовича 3. Затверджено звiт наглядової ради ПрАТ <Воютицький цегельний завод> за 2015 рiк. 4. Затверджено звiт генерального директора ПрАТ <Воютицький цегельний завод> за 2015рiк. 5. Затверджено звiт Ревiзiйної комiсiї ПрАТ <Воютицький цегельний завод> за 2015 рiк. 6. Затверджено рiчний звiт ПрАТ <Воютицький цегельний завод> за 2015 рiк. 7. Прибуток ПрАТ <Воютицький цегельний завод> направлено на розвиток виробництва 8. Основнi напрями дiяльностi ПрАТ <Воютицький цегельний завод> на 2016 рiк: збiльшити випуск цегли; забезпечити до кiнця року пiврiчний запас якiсної глини для виробництва цегли у 2017 роцi - затверджено.

X. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Найменування органу, що зареєстрував випуск Міжнародний ідентифікаційний номер Тип цінного паперу Форма існування та форма випуску Номінальна вартість акцій (грн) Кількість акцій (штук) Загальна номінальна вартість (грн) Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
29.07.2014 85/1/2014 Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку UA4000186613 Акція проста бездокументарна іменна Бездокументарні іменні 100 3200 320000 100
Опис Акцiї розмiщенi в повному обсязi. Акцiї в лiстингу не знаходяться. Додаткової емiсiї емiтент не здiйснював. Торгiвля цiнними паперами на зовнiшнiх та внутрiшнiх ринках не вiдбувається.
 

XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

13.1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів Власні основні засоби (тис. грн.) Орендовані основні засоби (тис. грн.) Основні засоби, всього (тис. грн.)
на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду
1. Виробничого призначення: 6640.7 6587.2 0 0 6640.7 6587.2
будівлі та споруди 6253.4 6228.2 0 0 6253.4 6228.2
машини та обладнання 225.9 205.1 0 0 225.9 205.1
транспортні засоби 161.4 153.9 0 0 161.4 153.9
земельні ділянки 0 0 0 0 0 0
інші 0 0 0 0 0 0
2. Невиробничого призначення: 0 0 0 0 0 0
будівлі та споруди 0 0 0 0 0 0
машини та обладнання 0 0 0 0 0 0
транспортні засоби 0 0 0 0 0 0
земельні ділянки 0 0 0 0 0 0
інвестиційна нерухомість 0 0 0 0 0 0
інші 0 0 0 0 0 0
Усього 6640.7 6587.2 0 0 6640.7 6587.2
Опис Умови використання основних засобiв нормальнi. Обмежень на використання майна немає. Сума нарахованого зносу по основних засобах становить 17,5%, за 2016 рiк знос становив 0,68%. Суттєвих змiн у вартостi основних засобiв не було.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника За звітний період За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн) 5791.9 5798
Статутний капітал (тис. грн.) 320 320
Скоригований статутний капітал (тис. грн) 320 320
Опис Розрахунок вартостi чистих активiв за попереднiй та звiтний перiоди здiйснювався згiдно з Методичними рекомендацiями №485 з врахуванням показникiв №1000-1090, 1100-1190,1200 активу Балансу товариства. Визначаємо суму цих рядкiв (S1)/ Розраховуємо суму зобов'язань як суму рядкiв 1500-1545, 1600-1690, 1695 ПАСИВУ Балансу (S2)/ Вартiсть чистих активiв визначається як S1-S2.
Висновок Порiвняння вартостi чистих активiв iз розмiром статутного капiталу свiдчить про їх вiдповiднiсть вимогам статтi 155 ЦКУ.

3. Інформація про зобов'язання емітента

Види зобов'язань Дата виникнення Непогашена частина боргу (тис. грн.) Відсоток за користування коштами (відсоток річних) Дата погашення
Кредити банку X 0 X X
у тому числі:  
Зобов'язання за цінними паперами X 0 X X
у тому числі:  
за облігаціями (за кожним випуском): X 0 X X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): X 0 X X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): X 0 X X
за векселями (всього) X 0 X X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом): X 0 X X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): X 0 X X
Податкові зобов'язання X 0 X X
Фінансова допомога на зворотній основі X 0 X X
Інші зобов'язання X 3974.4 X X
Усього зобов'язань X 3974.4 X X
Опис: д\в

XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця) Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю Аудиторська фiрма "Львiвський аудит"
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи) 23273456
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора 79058 Львiв, вул. Замарстинiвська, 83а
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України 1287 30.03.2001
Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів** - - - -
Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності 2016 рiк
Думка аудитора*** умовно-позитивна

XVI. Текст аудиторського висновку (звіту).

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця) Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю Аудиторська фiрма "Львiвський аудит"
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи) 23273456
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора 79058 Львiв, вул. Замарстинiвська, 83а
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України 1287 30.03.2001
Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів** - - - -
Текст аудиторського висновку (звіту)
ТзОВ аудиторська фiрма "Львiвський аудит" 79058, Львiв, вул. Замарстинiвська, 83а, 252-03-45 Свiдоцтво № 1287 АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК (Звiт незалежного аудитора) щодо фiнансової звiтностi Приватного акцiонерного товариства < Воютицький цегельний завод> станом на 31.12.2016 року м. Львiв 23 лютого 2017 р. Власники цiнних паперiв, керiвництво ПрАТ < Воютицький цегельний завод> 1. Основнi вiдомостi про пiдприємство: Найменування емiтента ПрАТ < Воютицький цегельний завод> Код ЄДРПОУ 20804083 Дата первинної реєстрацiї 25.02.1999р. Мiсце проведення реєстрацiйної дiї Самбiрська районна державна адмiнiстрацiя Львiвської областi Дата та номер останньої реєстрацiйної дiї 16.05.2012р № 14067770020000155 Юридична адреса Львiвська область,Самбiрський район, с. Воютичi, вул. Шкiльна,11 Розрахунковий рахунок 26001145100031 МФО 300142 Назва банку Самбiрське вiддiлення ПАТ <Укрiнбанк> Основнi види дiяльностi 23.32 Виробництво цегли, черепицi, та iнших будiвельних виробiв iз випаленої глини Статутний капiтал 320000,00 грн. Кiлькiсть простих iменних акцiй 320 шт. Номiнальна вартiсть акцiй 100 грн. 2. Опис аудиторської перевiрки Аудиторська перевiрка пiдприємства проведена у вiдповiдностi до вимог Мiжнародних стандартiв контролю якостi, аудиту, огляду, iншого надання впевненостi та супутнiх послуг, зокрема до МСА 700 <Формулювання думки та надання звiту щодо фiнансової звiтностi>, МСА 705 <Модифiкацiя думки у звiтi незалежного аудитора>, МСА 706 <Пояснювальнi параграфи та параграфи з iнших питань у звiтi незалежного аудитора>. Нами були виконанi процедури аудиту згiдно вимог МСА 500 <Аудиторськi докази>, що вiдповiдають метi отримання достатнiх i прийнятних аудиторських доказiв. У процесi виконання аудиторських процедур ми звернули увагу на доречнiсть та достовiрнiсть iнформацiї, що використовується нами як аудиторськi докази. Аудиторськi докази необхiднi нам для об?рунтування аудиторської думки та звiту. За своїм характером докази є сукупними i отримувались нами в основному за допомогою аудиторських процедур, якi виконувались в процесi аудиту У своїй роботi аудитор використовував принцип вибiркової перевiрки. Пiд час пере¬вiрки до уваги бралися тiльки суттєвi викривлення. Планування i проведення аудиту було спрямоване на одержання розумних пiдтверджень щодо вiдсутностi у фiнансовiй звiтностi суттєвих помилок. Дослiдження здiйснювалось шляхом тестування доказiв на об?рунтування сум та iнформацiї, розкритих у фiнансовiй звiтностi, а також оцiнка вiдповiдностi застосованих принципiв облiку нормативним вимогам, щодо органiзацiї бухгалтерського облiку i звiтностi в Українi, чинним протягу перiоду перевiрки. Вибiр процедур залежить вiд судження аудитора, включаючи оцiнку ризикiв суттєвих викривлень фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства або помилки. Виконуючи оцiнку цих ризикiв, аудитор розглядав заходи внутрiшнього контролю, що стосуються складання та достовiрного подання суб'єктом господарювання фiнансової звiтностi, з метою розробки аудиторських процедур, якi вiдповiдають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективностi внутрiшнього контролю суб'єкта господарювання. Аудит включає також оцiнку вiдповiдностi використаних облiкових полiтик, прийнятнiсть облiкових оцiнок, виконаних управлiнським персоналом, та загального подання фiнансової звiтностi. Поставленi цiлi до аудиторської перевiрки: - висловити професiйну думку незалежного аудитора щодо достовiрностi фiнансових звiтiв ПрАТ < Воютицький цегельний завод > за 2016р. та її вiдповiдностi встановленим нормам складання фiнансової звiтностi. До перевiрки наданi: -установчi документи ПрАТ <Воютицький цегельний завод > ; - первинна документацiя та регiстри аналiтичного та синтетичного бухгалтерського облiку; - податкова звiтнiсть; - наказ про облiкову полiтику; - фiнансовий звiт суб'єкта малого пiдприємництва станом на 31.12.2016 року Баланс (форма № 1-м), звiт про фiнансовi результати за 2016 рiк (форма № 2-м). Товариство веде бухгалтерський облiк згiдно з обраною облiковою полiтикою, принципи якої залишились незмiнними протягом перiоду, що перевiрявся.. Аудиторська перевiрка була спланована i виконана з метою збору достовiрних даних про те, що фiнансовi звiти товариства не мiстять суттєвих помилок. Пiд час аудиторської перевiрки застосовувались методи тестування правильностi даних, вiдображених у фiнансовiй звiтностi, шляхом здiйснення аналiзу доказiв, якi пiдтверджують суми, вiдображенi у фiнансовiй звiтностi, в т.ч. аналiзу принципiв бухгалтерського облiку, якi застосовувались при пiдготовцi звiтностi, вiдповiдностi даних, наданих у фiнансовiй звiтностi даним бухгалтерського облiку та первинної документацiї, аналiзу облiкової полiтики товариства. При застосуваннi процедур перевiрки використовувався принцип суттєвостi, вiдповiдно до якого виявленню пiдлягають суттєвi помилки, що можуть вплинути на показники фiнансової звiтностi. Метою проведення аудиторської перевiрки фiнансової звiтностi є надання аудиторо¬вi можливостi висловити думку стосовно того, чи складена фiнансова звiтнiсть в усiх суттєвих аспектах згiдно з визначеною концептуальною основою фiнансової звiтностi. На нашу думку, отриманi аудиторськi докази є достатньою та вiдповiдною основою для висловлення аудиторської думки. Аудиторський висновок складено вiдповiдно до пункту 15 частини другої статтi 7, пунктiв 8, 9, 13 статтi 8 Закону України <Про державне регулювання ринку цiнних паперiв в Українi>, статтi 40 Закону України <Про цiннi папери та фондовий ринок>, Законiв України <Про аудиторську дiяльнiсть>, <Про акцiонернi товариства>, Мiжнародних стандартiв контролю якостi, аудиту, огляду, iншого надання впевненостi та супутнiх послуг, а також рiшення Аудиторської палати України вiд 31.03.2011 № 122/2 <Про порядок застосування в Українi Стандартiв аудиту та етики Мiжнародної федерацiї бухгалтерiв>. Фiнансова звiтнiсть Товариства пiдготовлена згiдно з вимогами Нацiональних положень (стандартiв) бухгалтерського облiку та облiкової полiтики ПрАТ <Воютицький цегельний завод > (наказ № 1 вiд 03 сiчня 2015р). Рiчна фiнансова звiтнiсть складена на пiдставi даних бухгалтерського облiку ПрАТ <Воютицький цегельний завод > за станом на кiнець останнього дня звiтного року. Пiдготовка фiнансової звiтностi вимагає вiд керiвництва розрахункiв та припущень, що впливають на суми активiв та зобов'язань, вiдображених у фiнансовiй звiтностi, а також на суми доходiв та витрат, що вiдображаються у фiнансових звiтах протягом звiтного перiоду. 3. Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу за пiдготовку та достовiрне представлення фiнансових звiтiв Згiдно з МСА 200 управлiнський персонал бере на себе вiдповiдальнiсть за складання фiнансової звiтностi вiдповiдно до застосовної концептуальної основи фiнансової звiтностi, а також за такий внутрiшнiй контроль, який вiн вважає необхiдним для складання фiнансової звiтностi, що не мiстить суттєвих викривлень внаслiдок шахрайства або помилки, вибiр та застосування вiдповiдної полiтики, облiкових оцiнок, якi вiдповiдають обставинам. Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за виконання значних правочинiв (10 i бiльше вiдсоткiв вартостi активiв товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi, стану корпоративного управлiння, у тому числi стану внутрiшнього аудиту вiдповiдно до Закону України <Про акцiонернi товариства>; наявностi суттєвих невiдповiдностей мiж фiнансовою звiтнiстю, що пiдлягала аудиту, та iншою iнформацiєю, що розкривається емiтентом цiнних паперiв та подається до Комiсiї разом з фiнансовою звiтнiстю; невiдповiдного використання управлiнським персоналом припущення про безперервнiсть дiяльностi емiтента цiнних паперiв на основi проведеного фiнансового аналiзу дiяльностi емiтента у вiдповiдностi з вимогами МСА № 200<Загальнi цiлi незалежного аудитора та проведення аудиту вiдповiдно до мiжнародних стандартiв аудиту>. 4. Вiдповiдальнiсть аудитора за надання висновку стосовно фiнансової звiтностi Аудитор несе вiдповiдальнiсть за висловлення думки щодо наданих для перевiрки фiнансових звiтiв та iнших документiв товариства на пiдставi аудиторської перевiрки за результатами операцiй з 01.01.2016р. по 31.12.2016р. Аудит проводився вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв аудиту, якi вимагають вiд аудитора дотримання етичних вимог, а також планування i виконання аудиту для отримання об?рунтованої впевненостi в тому, що фiнансова звiтнiсть не мiстить суттєвих викривлень. Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказiв щодо сум i розкриттiв у фiнансовiй звiтностi. Вибiр процедур залежить вiд судження аудитора включно з оцiнкою ризикiв суттєвого викривлення фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства або помилки. Отриманi аудиторськi докази забезпечують достатню та вiдповiдну основу для висловлення аудиторської думки. Аудиторський висновок, який подається до Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку при розкриттi iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, повинен бути складений вiдповiдно до вимог Мiжнародних стандартiв контролю якостi, аудиту, огляду, iншого надання впевненостi та супутнiх послуг , зокрема до МСА 700 <Формулювання думки та надання звiту щодо фiнансової звiтностi>, МСА 705 <Модифiкацiя думки у звiтi незалежного аудитора>, МСА 706 <Пояснювальнi параграфи та параграфи з iнших питань у звiтi незалежного аудитора>, МСА 720 "Вiдповiдальнiсть аудитора щодо iншої iнформацiї в документах, що мiстять перевiрену аудитором фiнансову звiтнiсть", МСА 240 <Вiдповiдальнiсть аудитора, що стосується шахрайства, при аудитi фiнансової звiтностi>. 5. Висловлення думки аудитора щодо повного комплекту фiнансової звiтностi вiдповiдно до МСА 700,705. Концептуальна основа фiнансової звiтностi, використана для пiдготовки фiнансових звiтiв визначається нацiональними положеннями (стандартами) бухгалтерського облiку в Українi, затвердженими Мiнiстерством Фiнансiв України. Концептуальною основою фiнансової звiтностi, яку використано для пiдготовки фiнансових звiтiв, є законодавство України. Внутрiшня облiкова полiтика пiдприємства, яка вiдображає принципи та методи бухгалтерського облiку та звiтностi, за якими складається фiнансова звiтнiсть, вiдповiдає вимогам П(С)БО. Облiк усiх операцiй здiйснюється з дiючим Планом рахункiв бухгалтерського облiку. Аудитор вважає за можливе пiдтвердити, що прийнята система бухгалтерського облiку в цiлому задовольняє законодавчим i нормативним вимогам, дiючим в Українi. На думку аудитора, фiнансова звiтнiсть пiдприємства складена на основi дiйсних облiкових даних i в цiлому об'єктивно вiдображає фактичний фiнансовий стан ПрАТ <Воютицький цегельний завод> на 31.12.2016р. за результатами операцiй за перiод з 01.01.2016р. по 31.12.2016р. Аудитором перевiрено наступнi форми фiнансової звiтностi: - фiнансовий звiт суб'єкта малого пiдприємництва станом на 31.12.2016р.: баланс товариства, звiт про фiнансовi результати. На думку аудитора, перевiрка проведена з достатнiм рiвнем впевненостi в тому, що масштаб аудиторських робiт надає можливiсть виявлення всiх суттєвих вiдхилень вiд дiючих на момент перевiрки вимог дiючого законодавства. Пiдстава для висловлення умовно-позитивної думки. Аудитори не приймали участi в спостереженнi за iнвентаризацiєю наявних активiв та зобов'язань, оскiльки були призначенi пiсля дати її проведення. Однак, на пiдприємствi цю процедуру виконувала iнвентаризацiйна комiсiя, якiй висловлено довiру, згiдно вимог МСА. Аудиторами були виконанi процедури, якi об?рунтовують думку, що активи та зобов'язання наявнi. Умовно-позитивна думка аудитора. На думку аудиторiв, за винятком впливу питань, про якi йдеться у параграфi <Пiдстава для висловлення умовно - позитивної думки>, фiнансова звiтнiсть ПрАТ <Воютицький цегельний завод> в усiх суттєвих аспектах достовiрно та повно подає фiнансову iнформацiю про пiдприємство станом на 31.12.2016р. згiдно з нормативними вимогами щодо органiзацiї бухгалтерського облiку i звiтностi в Українi, а також згiдно з визначеною концептуальною основою фiнансової звiтностi та вiдповiдає вимогам дiючого законодавства України. 6. Опис важливих аспектiв облiкової полiтики. 6.1 Розкриття iнформацiї за видами активiв вiдповiдно до П(С)БО . Основнi засоби Облiк надходження, вибуття, наявностi та визнання первiсної вартостi об'єктiв основних засобiв та iнших необоротних матерiальних активiв здiйснюється згiдно з вимогами Положення (стандарту) бухгалтерського облiку 7 "Основнi засоби" затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 27.04.2000 р. №92, зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 18 травня 2000 року №288/4509 (зi змiнами та доповненнями). До основних засобiв пiдприємством вiднесенi матерiальнi активи, очiкуваний строк корисного використання яких бiльше року та первiсною вартiстю бiльше 6000,00 грн.. Первiсну вартiсть основних засобiв складає їх iсторична (фактична) собiвартiсть. Пiдприємство застосовує прямолiнiйний метод нарахування амортизацiї основних засобiв згiдно строкiв корисного використання необоротних активiв, встановлених товариством. Данi аналiтичного облiку основних засобiв вiдповiдають даним синтетичного облiку. Вiдомiсть про необоротнi активи тис.грн. № п/п Необоротнi активи На 01.01.2016 р На 31.12.2016р. Вiдхилення (+,-) 1. Первiсна вартiсть 7983,8 7983,9 +0,1 2. Знос 1343,1 1396,7 +53,6 3. Залишкова вартiсть 6640,7 6587,2 -53,5 Переоцiнка основних засобiв протягом звiтного перiоду не проводилася. Незавершенi капiтальнi iнвестицiї В данiй статтi балансу вiдображено вартiсть незавершених капiтальних iнвестицiй у придбання необоротних активiв в розмiрi 2480,0 тис.грн. в т.ч.: - основнi засоби не введенi в експлуатацiю 2200,00 тис.грн.; - нематерiальнi активи, використання яких на дату балансу не вiдбулося 280,00 тис.грн.. В 2015р Товариство придбало робочий проект розробки та рекультивацiї Пiвнiчної частини Воютицького (Самбiрського) родовища керамзитових глин вартiстю 280,00 тис.грн. Облiк незавершених капiтальних iнвестицiй в нематерiальнi активи та їх оцiнка вiдповiдають критерiям визнання згiдно П(С) БО №8 < Нематерiальнi активи>. Запаси. Порядок визнання, оцiнка придбання та вибуття запасiв вiдповiдає вимогам Положення (Стандарту) бухгалтерського облiку 9 "Запаси". Одиницею запасiв визначається кожне найменування цiнностей. Придбанi запаси зараховуються на баланс пiдприємства за первiсною вартiстю. Оцiнка вибуття запасiв на виробництво та iншому вибуттi здiйснюється згiдно наказу про облiкову полiтику по методу ФIФО. Списання матерiалiв проводиться на пiдставi актiв на списання матерiалiв, якi пiдписанi уповноваженими особами Товариства та затвердженi у встановленому порядку. Активи, що використовуються протягом не бiльше 1-го року, визнаються малоцiнними швидкозношуваними предметами (МШП) та облiковуються Товариством на рах. 22 "Малоцiннi та швидкозношуванi предмети". Вiдповiдно до вимог п.23 П(С)БО 9 вартiсть МШП, що переданi в експлуатацiю виключаються зi складу активiв (списуються з балансу) з подальшою органiзацiєю оперативного кiлькiсного облiку таких предметiв за мiсцями експлуатацiї i вiдповiдальними особами Товариства протягом строку їх фактичного використання. В балансi станом 31.12.2016р. запаси вiдображенi за первiсною вартiстю в сумi 51,6 тис.грн. Дебiторська заборгованiсть. Визнання i оцiнка реальностi дебiторської заборгованостi вiдповiдає вимогам Положення (Стандарту) бухгалтерського облiку 10 "Дебiторська заборгованiсть" затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 08.10.99 р. № 237, iз змiнами i доповненнями, зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 25.10.99 р. № 725/4018. Дебiторська заборгованiсть визнається активом, якщо iснує ймовiрнiсть отримання пiдприємством майбутнiх економiчних вигод та може бути достовiрно визначена її сума. Резерв сумнiвних боргiв визначається виходячи з платоспроможностi окремих дебiторiв на iндивiдуальнiй основi. Поточна дебiторська заборгованiсть за товари (роботи, послуги) включається до пiдсумку балансу за чистою реалiзацiйною вартiстю. Станом на 31.12.2016 р. дебiторська заборгованiсть Товариства становить 75,9 тис.грн. Аналiз дебiторської заборгованостi тис.грн. № п/п Дебiторська заборгованiсть На 01.01.2016 р На 31.12.2016 р. 1. Дебiторська заборгованiсть за роботи, послуги 0,8 0,8 2. Iнша поточна дебiторська заборгованiсть 26,1 75,1 Всього 26,9 75,9 Грошовi кошти та їх еквiваленти Облiк касових операцiй ведеться вiдповiдно до Положення про ведення касових операцiй в нацiональнiй валютi в Українi, затвердженого постановою Правлiння Нацiонального банку №637 вiд 15.12.2004 р., зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 13.01.2006 р. за №40/10320. Операцiї за поточними рахунками в банках ведуться згiдно чинного законодавства. В статтi Балансу "Грошовi кошти та їх еквiваленти". Товариством вiдображено залишок грошових коштiв на поточному рахунку в банку в сумi 34,60 грн. Iншi оборотнi активи Iншi оборотнi активи рахуються в балансi Товариства в сумi 571,6 тис.грн. У данiй статтi вiдображено сальдо рахунку 643 "Податкове зобов'язання" в сумi 565,6 тис.грн., сальдо рахунку 644 < Податковий кредит> в розмiрi 6,0 тис.грн. . Станом на 31.12.2016 року сума активiв Товариства в порiвняннi з даними на 01.01.2016 року зменшелася на суму 66,5 тис.грн. ( 0,7 %) i становить 9766,3 тис.грн. в т.ч.: - необоротнi активи 9067,2 тис.грн. - оборотнi активи 699,1 тис.грн. На нашу думку, розкриття iнформацiї за видами активiв подана в фiнансовiй звiтностi достовiрно та повно, вiдповiдно до встановлених вимог чинного законодавства України. 6. 2 Розкриття iнформацiї про власний капiтал вiдповiдно до П(С)БО . Статутний капiтал Статутний капiтал ПрАТ <Воютицький цегельний завод> становить 320 000,00 грн. i подiлений на 3200 штук простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 100 грн. кожна. Статутний капiтал сформований в процесi приватизацiї i сплачений повнiстю у встановленi законодавством термiни. З метою бухгалтерського облiку Статутний фонд вiдображається на рахунку 40 "Статутний капiтал", облiк ведеться реєстратором окремо по кожному акцiонеру. Розмiр Статутного капiталу, що вiдображений у фiнансовiй звiтностi Пiдприємства на дату Балансу, вiдповiдає розмiру, визначеному у Статутi пiдприємства i становить 320 000,00 грн.. За аналiзований перiод Статутний капiтал не змiнювався. Аналiтичний та синтетичний облiк Статутного капiталу на пiдприємствi вiдповiдає вимогам П(С)БО, Плану рахункiв бухгалтерського облiку активiв, капiталу, зобов'язань, господарських операцiй пiдприємств i органiзацiй, та Iнструкцiї по його застосуванню, що затвердженi наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 30.11.1999 року за № 291, обранiй облiковiй полiтицi, а також iншим нормативним документам. Розмiщення цiнних паперiв (акцiй) ПрАТ <Воютицький цегельний завод> станом на 31.12.2016 року № п/п Акцiонери К-сть акцiй (шт.) Частка в статутному капiталi % Сумарна вартiсть акцiй (грн.) Юридична особа (1) ПрАТ 2568 80,25 256800 Фiзичнi особи (19 чол.) 1. Лешега Я.Я 320 10,00 32000 2. Микичак I.П. 60 1,875 6000 3. Тильчик В.П. 60 1,875 6000 Iншi фiзичнi особи 192 6,00 19200 Всього фiзичнi особи 632 19,75 63200 Разом 3200 100,00 320000 Власний капiтал Розкриття iнформацiї про власний капiтал базується на вимогах нацiонального положення (стандарту) бухгалтерського облiку 1 < Загальнi вимоги до фiнансової звiтностi>, згiдно з якими визначається склад власного капiталу Товариства протягом звiтного перiоду. . Структура власного капiталу . тис. грн. № п/п Власний капiтал На 01.01.2016р На 31.12.2016р 1. Статутний капiтал 320,0 320,0 2. Додатковий капiтал 4843,0 4843,0 3. Резервний капiтал 80,0 80,0 4. Нерозподiлений прибуток 555,0 548,9 Всього 5798,0 5791,9 Додатковий капiтал сформований за рахунок дооцiнки необоротних активiв в розмiрi 4843,0 тис.грн. Резервний капiтал створений в розмiрi 25% статутного капiталу товариства (80,0 тис.грн.) шляхом щорiчних вiдрахувань у розмiрi не менше 5% вiд суми чистого прибутку. Протягом звiтного перiоду статутний капiтал , додатковий та резервний капiтал не змiнювались. Отже, власний капiтал, в порiвняннi з початком роком зменшився за рахунок отриманого чистого збитку в розмiрi 6,1 тис.грн. i станом на 31.12.2016р становить 5791,9 тис.грн. збитку. На нашу думку , розкриття iнформацiї про власний капiтал в балансi товариства в повнiй мiрi вiдповiдає вимогам чинного законодавства України. 6.3. Розкриття iнформацiї за видами зобов'язань вiдповiдно до П(С)БО Зобов'язання Облiк та оцiнка зобов'язань ведеться вiдповiдно до вимог Положення (стандарту) бухгалтерського облiку №11 "Зобов'язання" затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 31.01.2000 р. № 20, iз змiнами i доповненнями, зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 11.02.2000 р. № 85/4306. Поточнi зобов'язання вiдображенi в балансi за сумою погашення . Станом на 31.12.2016року поточнi зобов'язання Товариства , в порiвняннi з даними на початок року, зменшилися на суму 60,4 тис.грн. (на 1,5%) i становлять 3974,4 тис.грн. в т.ч.: 1. Кредиторська заборгованiсть за товари (послуги) 536,7 тис.грн 2. Поточнi зобов'язання за розрахунками 31,4 тис.грн. в т.ч.: - з бюджетом 20,3 тис.грн. - зi страхування 2,0 тис.грн. - з оплати працi 9,1 тис.грн 3. Iншi поточнi зобов'язання 3406,3 тис.грн.в т.ч.: - розрахунки по одержаних авансах 3394,0 тис.грн. - податковий кредит 12,3 тис.грн.. Станом на 31.12.2016 року загальна сума пасивiв становить 9766,3 тис.грн. в т.ч.: - власний капiтал 5791,9 тис.грн. - поточнi зобов'язання 3974,4 тис.грн. На нашу думку, розкриття iнформацiї за видами зобов'язань подано в фiнансовiй звiтностi достовiрно та повно вiдповiдно до встановлених вимог чинного законодавства України. 6.4 Висловлення думки щодо розкриття iнформацiї про фiнансовий результат товариства. Доходи Вiдображення доходiв в бухгалтерському облiку Товариства здiйснюється на пiдставi наступних первинних документiв: Актiв виконаних робiт (послуг), виписок банку, рахункiв-фактур та iнших первинних документiв передбачених статтею 9 Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" За результатами аудиторської перевiрки встановлено, що данi вiдображенi в журналах-ордерах та оборотно-сальдових вiдомостях наданих аудитору стосовно доходiв Товариства за звiтний рiк вiдповiдають первинним документам. На думку аудитора у всiх суттєвих аспектах бухгалтерський облiк доходiв вiд рiзних видiв дiяльностi Товариства ведеться у вiдповiдностi до норм Положення (Стандарту) бухгалтерського облiку №15 "Дохiд" по принципу нарахування та вiдповiдностi. Дохiд вiд наданих послуг вiдображається в момент його виникнення незалежно вiд дати надходження або сплати грошових коштiв i визначається виходом iз ступеня заваршеностi операцiї, надання послуг на дату балансу. Протягом 2016 року ПрАТ " Воютицький цегельний завод " отримав чистий дохiд в загальнiй сумi 938,9 тис.грн. в т.ч.: - чистий дохiд вiд реалiзацiї продукцiї (робiт , послуг) 818,0 тис.грн. - iншi операцiйнi доходи 120,9 тис.грн. Аудитор вважає, що звiт про фiнансовi результати за 2016 рiк у всiх суттєвих аспектах повно i достовiрно вiдображає величину i структуру доходiв Товариства, а також розкриває iнформацiю про них. Витрати Ведення облiку витрат виробництва та обiгу вiдповiдає вимогам Положення (стандарту) бухгалтерського облiку №16 "Витрати" затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 31.12.99 р. № 318, iз змiнами i доповненнями, зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 19.01.2000 р. № 27/4248. Витрати вiдображаються одночасно iз зменшенням активiв або збiльшення зобов'язань. Для облiку витрат товариство використовує рахунки класу "9" "Витрати дiяльностi", класу 8 < Витрати по елементах>. Протягом 2016 року Товариство зазнало витрат вiд господарської дiяльностi в загальнiй сумi 945,0 тис.грн. в т.ч.: - собiвартiсть реалiзованої продукцiї (робiт ,послуг) 641,7 тис.грн. - iншi операцiйнi витрати 303,3 тис.грн. За результатами аудиторської перевiрки встановлено, що данi вiдображенi в журналах-ордерах та в оборотно-сальдових вiдомостях, наданих аудитору стосовно витрат Товариства за 2016 рiк вiдповiдають первинним документам та даним фiнансової звiтностi. Фiнансовий результат З врахуванням отриманих доходiв та понесених витрат Товариством отримано в 2016р. чистий збиток в сумi 6,1 тис.грн.. 6.5 Висловлення думки про показники фiнансового стану табл.№1 Аналiз показникiв фiнансової сталостi № п/п Показник На початок року На звiтну дату Теоретичне значення 1 Коефiцiєнт фiнансової автономiї 0,59 0,59 0,5 2 Коефiцiєнт спiввiдношення позикового i власного капiталу 0,69 0,69 0,5-1,0 Товариство фiнансово стабiльне . Коефiцiєнти автономiї знаходяться в межах нормативних величин. табл.№2 Аналiз показникiв платоспроможностi №№ п/п Показник На початок року На звiтну дату Теоретичне значення 11 Коефiцiєнт абсолютної лiквiдностi 0,00 0,00 0,2 12 Промiжний коефiцiєнт лiквiдностi 0,15 0,16 0,7 13 Загальний коефiцiєнт лiквiдностi 0,18 0,18 2,0 Показники лiквiдностi є нижчi вiд нормативних величин. Товариство неплатоспроможне. Оборотнi активи не покривають поточнi зобов'язання , про що говорить загальний коефiцiєнт лiквiдностi (0,18), (нормативне значення 2,0). 7. Вiдповiднiсть вартостi чистих активiв вимогам законодавства Пiд вартiстю чистих активiв акцiонерного товариства розумiється величина, яка визначається шляхом вирахування iз суми активiв, прийнятих до розрахунку, суми його зобов'язань, прийнятих до розрахунку. Вартiсть чистих активiв товариства визначена з урахуванням <Методичних рекомендацiй щодо визначення вартостi чистих активiв товариств>, якi схваленi рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 17.11.2004р. №485. Станом на 31.12.2016 р. чистi активи ПрАТ <Воютицький цегельний завод> . складають: Рядок Сума на кiнець звiтного перiоду, тис. грн.. 1. АКТИВИ 1.1 Необоротнi активи 9067,2 1.2 Оборотнi активи 699,1 1.3 Усього активiв 9766,3 2. ЗОБОВ'ЯЗАННЯ 2.1 Довгостроковi зобов'язання , цiльове фiнансування та забезпечення 2.2 Поточнi зобов'язання 3974,4 2.3 Усього зобов'язань 3974,4 3. ЧИСТI АКТИВИ (рядок 1.3 - рядок 2.3) 5791,9 4. СТАТУТНИЙ КАПIТАЛ, у тому числi: 320,0 4.1 Неоплачений капiтал 4.2 Вилучений капiтал 5. Вiдвернення (рядок 3 - рядок 4) 5471,9 Таким чином, станом на 31.12.2016р. чистi активи ПрАТ < Воютицький цегельний завод " дорiвнюють 5791,9 тис. грн., що є бiльшi вiд розмiру статутного капiталу товариства на 5471,9 тис. грн., тобто знаходяться в межах дiючого законодавства. Аудитор пiдтверджує, що розмiр чистих активiв ПрАТ < Воютицький цегельний завод " знаходиться в межах дiючого законодавства. 8. Наявностi суттєвих невiдповiдностей мiж фiнансовою звiтнiстю, що пiдлягала аудиту, та iншою iнформацiєю, що розкривається емiтентом цiнних паперiв та подається до Комiсiї разом з фiнансовою звiтнiстю На пiдставi наданих до аудиторської перевiрки документiв, ми можемо зробити висновок, що iнформацiя про подiї, якi вiдбулися протягом звiтного року та можуть вплинути на фiнансово-господарський стан емiтента та призвести до змiни вартостi його цiнних паперiв i визнаються частиною першою статтi 41 Закону України <Про цiннi папери та фондовий ринок>, своєчасно оприлюднюється товариством та надається користувачам звiтностi. Аудитор не отримав достатнi та прийнятнi аудиторськi докази того, що фiнансова звiтнiсть була суттєво викривлення у зв'язку з iнформацiю, що розкривається емiтентом цiнних паперiв та подається до Комiсiї. 9. Виконання значних правочинiв Значний правочин - правочин (крiм правочину з розмiщення товариством власних акцiй), предмет якого становить 10 i бiльше вiдсоткiв вартостi активiв товариства, за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi. Ми перевiрили дiючi в 2016 роцi положення Статуту Товариства, в яких не визначено додаткових критерiїв для вiднесення правочину до значного правочину. Виконання значних правочинiв здiйснюється Товариством вiдповiдно до статтi 70 Закону України <Про акцiонернi товариства>. Вартiсть активiв Товариства на 31.12.2015 р. складає 9832,8 тис. грн. Нижня границя значного правочину для Товариства на 2016 рiк складає 9832,8 х 10%/100% = 983,28 тис. грн. На пiдставi наданих до аудиторської перевiрки документiв ми можемо зробити висновок, що Товариство дотримувалось вимог законодавства виконання значних правочинiв. 10. Висловлення думки щодо розкриття iнформацiї про подiї пiсля звiтної дати, якi вiдбулися до подання фiнансової звiтностi за 2016 рiк Аудиторами проведено процедури вивчення та iдентифiкацiї подiй , що сталися в перiод мiж 31.12.2016р. та датою аудиторського висновку. В результатi огляду аудиторами бухгалтерських документiв та укладених/розiрваних договорiв за перiод пiсля 31.12.2016р. не виявлено: - подiй пiсля дати балансу, якi надавали б додаткову iнформацiю про визначення сум, пов'язаних з умовами, що iснували на дату балансу та вимагали б коригування вiдповiдних активiв i зобов'язань , а також уточнення оцiнки вiдповiдних статей; - подiй, що вказували б на умови, що виникли пiсля дати балансу, що потребують коригування статей фiнансових звiтiв. . Тобто вiдповiдно до МСА 560 <Подальшi подiї> нами не виявлено пiдстав, що мали б привести до коригування фiнансової звiтностi товариства внаслiдок подiй пiсля дати балансу 11. Вiдповiднiсть стану корпоративного управлiння, у тому числi стану внутрiшнього аудиту вимогам законодавства Метою виконання процедур щодо стану корпоративного управлiння, у тому числi внутрiшнього аудиту вiдповiдно до Закону України <Про акцiонернi товариства> було отримання доказiв, якi дозволяють сформувати судження щодо: 1. вiдповiдностi системи корпоративного управлiння у товариствi вимогам Закону України <Про акцiонернi товариства> та вимогам Статуту, 2. достовiрностi та повноти розкриття iнформацiї про стан корпоративного управлiння у роздiлi рiчного звiту акцiонерного товариства. Станом на 31.12.2016 року акцiями товариства володiє 1 юридична особа i 19 фiзичних осiб. Формування складу органiв корпоративного управлiння ПрАТ < Воютицький цегельний завод" здiйснюється вiдповiдно до: - роздiлу 12-15 Статуту, зареєстрованого 30.12. 2013 року; - рiшення загальних зборiв акцiонерного товариства (протокол №1/2013-19-12 вiд 19. 12.2013 року, №20.12.2013 вiд 20.12.2013року). Протягом звiтного року в акцiонерному товариствi функцiонували наступнi органи корпоративного управлiння: - загальнi збори Товариства, - наглядова рада - ревiзiйна комiсiя - директор Створення служби внутрiшнього аудиту не передбачено внутрiшнiми документами акцiонерного товариства. Кiлькiсний склад сформованих органiв корпоративного управлiння вiдповiдає вимогам Статуту та вимогам, встановленим рiшенням загальних зборiв акцiонерiв (протокол №1/2013-19-12 вiд 19.12.2013року, №20.12.2013 вiд 20.12.2013р.) Щорiчнi загальнi збори акцiонерiв проводились в термiн, визначений Законом України <Про акцiонернi товариства> - до 30 квiтня . Фактична перiодичнiсть засiдань наглядової ради вiдповiдає термiнам, визначеним Законом України <Про акцiонернi товариства> та вимогам Статуту - не рiдше одного разу на квартал. Протягом звiтного року директор товариства здiйснював поточне управлiння фiнансово-господарською дiяльнiстю в межах повноважень, якi встановлено Статутом акцiонерного товариства. Контроль за фiнансово-господарською дiяльнiстю акцiонерного товариства протягом звiтного року здiйснювався ревiзiйною комiсiєю. Спецiальнi перевiрки протягом звiтного року ревiзором не проводились. Аудитор, розглянувши стан внутрiшнього контролю ПрАТ < Воютицький цегельний завод >, вважає за необхiдне зазначити наступне: Система внутрiшнього контролю спрямована на упередження, виявлення i виправлення суттєвих помилок, забезпечення захисту i збереження активiв, повноти i точностi облiкової документацiї та включає адмiнiстративний та бухгалтерський контроль. ПрАТ < Воютицький цегельний завод> таким чином, щоб жоден працiвник пiдприємства не мав змоги зосередити у своїх руках усi необхiднi для повної операцiї повноваження. Бухгалтерський контроль забезпечує збереження активiв Товариства, достовiрнiсть звiтностi та включає попереднiй, первинний ( поточний) i подальший контроль. Оцiнюючи вищенаведене, незалежним аудитором зроблено висновок щодо адекватностi процедур внутрiшнього контролю у ПрАТ < Воютицький цегельний завод>. Систему внутрiшнього контролю можна вважати достатньою. За результатами виконаних процедур перевiрки стану корпоративного управлiння у тому числi внутрiшнього аудиту вiдповiдно до Закону України <Про акцiонернi товариства> можна зробити висновок: 1. прийнята та функцiонуюча система корпоративного управлiння у товариствi вiдповiдає вимогам Закону України <Про акцiонернi товариства> та вимогам Статуту, 2. наведена у рiчному звiтi повно та достовiрно розкриває фактичний стан про склад органiв корпоративного управлiння та результати їх функцiонування. 12. Iдентифiкацiї та оцiнки аудитором ризикiв суттєвого викривлення фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства Пiд час виконання процедур оцiнки ризикiв i пов'язаної з ними дiяльностi для отримання розумiння суб'єкта господарювання та його середовища, включаючи його внутрiшнiй контроль, як цього вимагає МСА 315 , аудитор виконав процедури необхiднi для отримання iнформацiї, яка використовуватиметься пiд час iдентифiкацiї ризикiв суттєвого викривлення внаслiдок шахрайства. Аудитором були проведенi аналiтичнi процедури, виконанi спостереження та перевiрка. Аудитор отримав розумiння зовнiшнiх чинникiв, дiяльностi суб'єкта господарювання, структуру його власностi та корпоративного управлiння, структуру та спосiб фiнансування, облiкову полiтику, цiлi та стратегiї i пов'язанi з ними бiзнес-ризики, оцiнки та огляди фiнансових результатiв. Загальну стратегiю управлiння ризиками у ПрАТ < Воютицький цегельний завод> визначає директор. Аудитор не отримав доказiв стосовно суттєвого викривлення ПрАТ <Воютицький цегельний завод > в наслiдок шахрайства. 13. Основнi вiдомостi про аудиторську фiрму Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю Аудиторська фiрма "Львiвський аудит" (код ЄДРПОУ: 23273456, зареєстрована виконавчим комiтетом Львiвської мiської ради 30.08.1995р.), яка здiйснює свою дiяльнiсть на пiдставi свiдоцтва про внесення до Реєстру аудиторських фiрм та аудиторiв, якi одноособово надають аудиторськi послуги № 1287, виданого за рiшенням Аудиторської палати України № 100 вiд 30.03.2001 р., рiшенням Аудиторської палати України вiд 28.01.2016р. №321/3термiн чинностi Свiдоцтва продовжено до 28.01.2021р.; сертифiкат аудитора Малюци Л.Г.: серiя А № 000420 вiд 30.11.1995р., дiю сертифiката продовжено: 28.01.2000р.; 27.01.2005р. ;29.10.2009р.№207/2 до 30.11.2014р.; № 300/2 до 30.11.2019р.; реєстрацiйний № 3282; Свiдоцтво про вiдповiднiсть системи контролю згiдно рiшення Аудиторської палати України №257/4 вiд 27.09.2012р. Мiсцезнаходження: 79058 Львiв, вул. Замарстинiвська, 83а. Тел..0673102417. Договiр №14/12 вiд 12 грудня 2017р. Аудиторська перевiрка проводилась з 21.02.2017р. по 23.02.2017р. Аудитор (сертифiкат серiя А №003512 м.Львiв) Хомяк Р.Л. Директор ТзОВ Аудиторська фiрма <Львiвський аудит> Малюца Л.Г. 23.02 2017р.
-
д\в
д\в

Інформація про стан корпоративного управління

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?

№ з/п Рік Кількість зборів, усього У тому числі позачергових
1 2016 1 0
2 2015 2 1
3 2014 1 0

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?

Так Ні
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори X
Акціонери X
Депозитарна установа X
Інше (запишіть): д\в Ні

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?

Так Ні
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку X
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків X

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?

Так Ні
Підняттям карток X
Бюлетенями (таємне голосування) X
Підняттям рук X
Інше (запишіть): д\в Ні

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному періоді?

Так Ні
Реорганізація X
Додатковий випуск акцій X
Унесення змін до статуту X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства X
Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу товариства X
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради X
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу X
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора) X
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді X
Інше (запишіть): Позачерговi збори у звiтному роцi не сликались. Ні

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні) Ні

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

Який склад наглядової ради (за наявності)?

(осіб)
Кількість членів наглядової ради, у тому числі: 3
членів наглядової ради - акціонерів 2
членів наглядової ради - представників акціонерів 1
членів наглядової ради - незалежних директорів 0
членів наглядової ради - акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій 0
членів наглядової ради - акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій 0
членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій 1
членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій 0

Чи проводила наглядова рада самооцінку?

Так Ні
Складу X
Організації X
Діяльності X
Інше (запишить) Не проводила

Не проводила

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом останніх трьох років? 2

Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?

Так Ні
Стратегічного планування X
Аудиторський X
З питань призначень і винагород X
Інвестиційний X
Інші (запишіть) Комiтети не створено.
Інші (запишіть) Комiтети не створено.

Комiтети не створено.

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря? (так/ні) Ні

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

Так Ні
Винагорода є фіксованою сумою X
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій X
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства X
Члени наглядової ради не отримують винагороди X
Інше (запишіть) д\в

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?

Так Ні
Галузеві знання і досвід роботи в галузі X
Знання у сфері фінансів і менеджменту X
Особисті якості (чесність, відповідальність) X
Відсутність конфлікту інтересів X
Граничний вік X
Відсутні будь-які вимоги X
Інше (запишіть): Вiдсутнi вимоги. X

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?

Так Ні
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства X
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками X
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту) X
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена X
Інше (запишіть) д\в

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні) так, створено ревізійну комісію

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:


кількість членів ревізійної комісії 3 осіб;
Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 1

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?

Загальні збори акціонерів Наглядова рада Виконавчий орган Не належить до компетенції жодного органу
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії) Так Ні Ні Ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів) Ні Так Ні Ні
Затвердження річного фінансового звіту або балансу, або бюджету Так Ні Ні Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу Так Ні Ні Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради Так Ні Ні Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії Так Ні Ні Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу Так Ні Ні Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради Так Ні Ні Ні
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу Ні Ні Ні Ні
Прийняття рішення про додатковий випуск акцій Так Ні Ні Ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій Так Ні Ні Ні
Затвердження зовнішнього аудитора Ні Ні Ні Так
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів Ні Ні Ні Ні

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні) Так

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні) Ні

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?

Так Ні
Положення про загальні збори акціонерів X
Положення про наглядову раду X
Положення про виконавчий орган X
Положення про посадових осіб акціонерного товариства X
Положення про ревізійну комісію (або ревізора) X
Положення про акції акціонерного товариства X
Положення про порядок розподілу прибутку X
Інше (запишіть): д\в

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

Інформація розповсюджується на загальних зборах Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві Копії документів надаються на запит акціонера Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства
Фінансова звітність, результати діяльності Так Так Так Так Так
Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу Ні Ні Ні Ні Ні
Інформація про склад органів управління товариства Так Так Так Так Так
Статут та внутрішні документи Так Ні Так Так Так
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення Ні Ні Так Так Так
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства Ні Ні Ні Ні Ні

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності? (так/ні) Ні

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?

Так Ні
Не проводились взагалі X
Менше ніж раз на рік X
Раз на рік X
Частіше ніж раз на рік X

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?

Так Ні
Загальні збори акціонерів X
Наглядова рада X
Виконавчий орган X
Інше (запишіть) д\в

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні) Ні

З якої причини було змінено аудитора?

Так Ні
Не задовольняв професійний рівень X
Не задовольняли умови договору з аудитором X
Аудитора було змінено на вимогу акціонерів X
Інше (запишіть) д\в

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому році?

Так Ні
Ревізійна комісія (ревізор) X
Наглядова рада X
Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства X
Стороння компанія або сторонній консультант X
Перевірки не проводились X
Інше (запишіть) д\в

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу?

Так Ні
З власної ініціативи X
За дорученням загальних зборів X
За дорученням наглядової ради X
За зверненням виконавчого органу X
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів X
Інше (запишіть) д\в

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні) Ні

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?

Так Ні
Випуск акцій X
Випуск депозитарних розписок X
Випуск облігацій X
Кредити банків X
Фінансування з державного і місцевих бюджетів X
Інше (запишіть): Не планує.

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років*?

Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором
Так, плануємо розпочати переговори
Так, плануємо розпочати переговори в наступному році
Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років
Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років
Не визначились X

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) Не визначились

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України протягом останніх трьох років? Ні

Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні) Ні

У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття: ; яким органом управління прийнятий: Кодекс корпоративного управлiння не затверджувався.

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні) Ні; укажіть яким чином його оприлюднено: Кодекс корпоративного управлiння не затверджувався.
Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року
Кодекс корпоративного управлiння не затверджувався.ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ
СУБ'ЄКТА МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА


КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2017 | 01 | 01
Підприємство Приватне акцiонерне товариство "Воютицький цегельний завод" за ЄДРПОУ 20804083
Територія за КОАТУУ 462282200
Організаційно-правова форма господарювання за КОПФГ 120
Вид економічної діяльності за КВЕД 41.10
Середня кількість працівників
Одиниця виміру: тис.грн. з одним десятковим знаком
Адреса, телефон 81454, Львiвська обл., Самбiрський р-н, с. Воютичi, Шкiльна, 11, 023641325

Форма № 1-м
1. Баланс
на 31.12.2016 р.

Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Необоротні активи
Незавершені капітальні інвестиції 1005 2480 2480
Основні засоби: 1010 6640.7 6587.2
- первісна вартість 1011 7983.8 7983.9
- знос 1012 ( 1343.1 ) ( 1396.7 )
Довгострокові біологічні активи: 1020
Довгострокові фінансові інвестиції 1030
Інші необоротні активи 1090
Усього за розділом I 1095 9120.7 9067.2
II. Оборотні активи
Запаси 1100 124.9 51.6
- у тому числі готова продукція 1103
Поточні біологічні активи 1110
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги: 1125 0.8 0.8
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом 1135
- у тому числі податок на прибуток 1136
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 26.1 75.1
Поточні фінансові інвестиції 1160
Гроші та їх еквіваленти 1165 0.7
Витрати майбутніх періодів 1170
Інші оборотні активи 1190 559.6 571.6
Усього за розділом II 1195 712.1 699.1
ІІІ. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200
Баланс 1300 9832.8 9766.3

Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 320 320
Додатковий капітал 1410 4843 4843
Резервний капітал 1415 80 80
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 555 548.9
Неоплачений капітал 1425 ( ) ( )
Усього за розділом I 1495 5798 5791.9
II. Довгострокові забов"язання, цільове фінансування та забезпечення 1595
ІІІ. Поточні зобов’язання
Короткострокові кредити банків 1600
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов’язаннями 1610
- товари, роботи, послуги 1615 746.6 536.7
розрахунками з бюджетом 1620 18.2 20.3
у тому числі з податку на прибуток 1621 7.6
- зі страхування 1625 3.7 2
- з оплати праці 1630 8.8 9.1
Доходи майбутніх періодів 1665
Інші поточні зобов'язання 1690 3257.5 3406.3
Усього за розділом IІІ 1695 4034.8 3974.4
ІV. Зобов"язання, пов"язані з необоротними активами, утримуваними для продажу та групами вибуття 1700
Баланс 1900 9832.8 9766.3

2. Звіт про фінансові результати
за 12 місяців р.
Форма N 2-м

Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
1 2 3 4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 818 763
Інші операційні доходи 2120 120.9 99.9
Інші доходи 2240
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240) 2280 938.9 862.9
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 ( 641.7 ) ( 589.6 )
Інші операційні витрати 2180 ( 303.3 ) ( 230.9 )
Інші витрати 2270 ( ) ( )
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270) 2285 ( 945 ) ( 820.5 )
Фінансовий результат до оподаткування (2268 - 2285) 2290 -6.1 42.4
Податок на прибуток 2300 ( ) ( 7.6 )
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300) 2350 -6.1 34.8


Примітки до балансу д/в
Примітки до звіту про фінансові результати д/в
Керівник Лешега Я.Я.
Головний бухгалтер Пiкуш М.М.