Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

Генеральний директор       Лешега Ярослав Ярославовоич
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
М.П. 03.05.2017
(дата)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
ПрАТ "Воютицький цегельний завод"
2. Організаційно-правова форма
Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження
81453, с.Воютичi, Самбiрський р-н, Львiвська обл., Шкiльна, 11
4. Код за ЄДРПОУ
20804083
5. Міжміський код та телефон, факс
(03236) 41325 (03236) 41325
6. Електронна поштова адреса
voytuchi_chegelniy@ukr.net

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 03.05.2017
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у* 82 Бюлетень "Вiдомостi НКЦПФР" 03.05.2017
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
3. Повідомлення розміщено на сторінці www.vcz.emit.net в мережі Інтернет 03.05.2017
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження) Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
28.04.2017 звільнено Голова наглядової ради ПрАТ "IРОКС" 23958651
80.25
Зміст інформації:
Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв вiд 28.04.2017р. звiльнено.Перебував на данiй посадi 3 роки. Володiє акцiями 2568 шт. що складає 80,25% в статутному капiталi.
28.04.2017 звільнено Член наглядової ради Тильчик Вiктор Павлович КВ 694072
19.06.2001 Залiзничним РВ УМВС України у Львiвськiй областi
1.875
Зміст інформації:
Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв вiд 28.04.2017р. звiльнено.Перебував на данiй посадi 3 роки. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини вiдсутнi. Володiє акцiями 60шт. що складає 1.875% в статутному капiталi.
28.04.2017 звільнено Член наглядової ради Фiгура Михайло Iванович КВ 455664
21.06.2000 Старосамбiрським РВ УМВС України у Львiвськiй областi
0.375
Зміст інформації:
Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв вiд 28.04.2017р. звiльнено. Перебував на данiй посадi 3 роки. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини вiдсутнi. Володiє акцiями 12шт. що складає 0.375% в статутному капiталi.
28.04.2017 звільнено Голова ревiзiйної комiсiї Микичак Iгор Пилипович КВ 706104
25.06.2001 Личакiвським РВ УМВС України у Львiвськiй областi
1.875
Зміст інформації:
Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв вiд 28.04.2017р. звiльнено. Перебував на данiй посадi 3 роки. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини вiдсутнi. Володiє акцiями 60 шт. що складає 1,875% в статутному капiталi.
28.04.2017 звільнено Член ревiзiйної комiсiї Меличин Володимир Володимирович КВ 007027
21.12.1998 Самбiрським РВ УМВС України у Львiвськiй областi
0.375
Зміст інформації:
Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв вiд 28.04.2017р. звiльнено. Перебував на данiй посадi 3 роки. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини вiдсутнi. Володiє акцiями 12шт. що складає 0,375% в статутному капiталi.
28.04.2017 звільнено Член ревiзiйної комiсiї Полякевич Марiя Iванiвна КВ 234656
30.07.1999 Залiзничним РВ УМВС України у Львiвськiй областi
0
Зміст інформації:
Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв вiд 28.04.2017р. звiльнено. Перебував на данiй посадi 3 роки. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини вiдсутнi. Не є акцiонером.
28.04.2017 призначено Член наглядової ради Микичак Iгор Пилипович КВ 706104
25.06.2001 Личакiвським РВ УМВС України у Львiвськiй областi
1.875
Зміст інформації:
Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв вiд 28.04.2017р. призначено на 3 роки. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини вiдсутнi. Протягом останнiх п'яти рокiв - генеральний директор ПрАТ "Воютицького цегельного заводу". Володiє акцiями 60шт. що складає 1,875% в статутному капiталi.
28.04.2017 призначено Член наглядової ради Меличин Володимир Володимирович КВ 007027
21.12.1998 Самбiрським РВ УМВС України у Львiвськiй областi
0.375
Зміст інформації:
Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв вiд 28.04.2017р. призначено на 3 роки. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини вiдсутнi. Безробiтнiй. Володiє акцiями 12шт. що складає 0,375% в статутному капiталi.
28.04.2017 призначено Член наглядової ради Лазар Катерина Василiвна КА 810723
07.05.2001 Самбiрським МВ УМВС України у Львiвськiй областi
0.375
Зміст інформації:
Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв вiд 28.04.2017р. призначено на 3 роки. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини вiдсутнi. Пенсiонерка. Володiє акцiями 12шт. що складає 0,375% в статутному капiталi.
28.04.2017 призначено Ревiзор Тильчик Вiктор Павлович КВ 694072
19.06.2001 Залiзничним РВ УМВС України у Львiвськiй областi
1.875
Зміст інформації:
Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв вiд 28.04.2017р. призначено на 3 роки. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини вiдсутнi. Протягом останнiх п'яти рокiв - заступник генеральний директора ПрАТ "IРОКС". Володiє акцiями 60шт. що складає 1,875% в статутному капiталi.